มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ 19/32
ระดับ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5832404001
นางสาวเขมิกา วิมุกตานนท์ 
2
5832404002
นางสาวธียามาส คงแก้ว 
3
5832404008
นายคฑาวุธ แร่ทอง 
4
5832404012
นายฐานวุฒิ รอดเทศ 
5
5832404018
นายปกรณ์ศักดิ์ กอกอง 
6
5832404020
สิบตรีพีรพัฒน์ ปานดำ 
7
5832404021
นายภานุเบศต์ พุทธโกษา 
8
5832404022
นายวัชรพัฐ บริบูรณ์ 
9
5832404027
นายศิวดล ตระกลธนสุนทร 
10
5832404029
นางสาววาริศา รอดเมือง 
11
5832404030
นายเก่งกิจ สัจจะวัฒนากิจ 
12
5832404032
นางสาวศิริจันทร์เพ็ญ เพริดพริ้ง 
13
5832404033
นางสาวภัทรพร เลาหวิวัฒน์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................