มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่ม 1
ระดับ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2564

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6412247001
นางสาวฐิติญาพัฒน์ กันหนองขาม 
2
6412247002
นางสาวนันทิพร ฟองสังข์ 
3
6412247003
นางสาวศิรภัสสร วงษ์ใหญ่ 
4
6412247004
นางสาวสุปรียา อินทร์โอภาศ 
5
6412247005
นางสาวอรกัญญา เพียขันที 
6
6412247006
นางสาวอรรถฌาวดี สอนจีน 
7
6412247007
นายชัยบดินทร์ ฝอยทอง 
8
6412247008
นายณัฐกานต์ ทองแตม 
9
6412247009
นายณัฐดนัย บุญแท่ง 
10
6412247011
นายเทวรัตน์ จันติ 
11
6412247012
นายธนภัทร เกิดปั้น 
12
6412247014
นายธีรภัทร์ พงษ์ประยูร 
13
6412247015
นายนครินทร์ พรมแสง 
14
6412247016
นายนัฐพล สีผง 
15
6412247017
นายบัญญพนต์ เอมสวัสดิ์ 
16
6412247019
นายพัชรพงศ์ โคตรสวรรค์ 
17
6412247020
นายพิทักษ์ พูลพจน์ 
18
6412247021
นายรัฐนันท์ งามสอาด 
19
6412247022
นายวิบูลย์ ทรงสวัสดิ์วงศ์ 
20
6412247023
นายวีรเชษฐ์ สายสิงห์เทศ 
21
6412247024
นายสิทธิพร บุญเฟื่อง 
22
6412247025
นายสุขสวัสดิ์ ราชา 
23
6412247027
นายอนุชิต กลิ่นชื่น 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................