มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ กลุ่ม 2
ระดับ นิเทศศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6012614064
นายจักรพล กาดีวงค์ 
2
6012614065
นายเจตน์ บุณยะรัตน์สุวิมล 
3
6012614076
นายมหรรณพ เขียวประเสริฐ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................