มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ กลุ่ม 2
ระดับ นิเทศศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6012614022
นายกฤษฎา สวัสดิ์ดิเรกศาล 
2
6012614045
นางสาวกาญจนา มากมา 
3
6012614047
นางสาวดุสิตา นิยมธรรมนิตย์ 
4
6012614048
นางสาวทัศนีวรรณ พาสี 
5
6012614050
นางสาวนลินี บุญคง 
6
6012614051
นางสาวปัทมา ด้วงมูล 
7
6012614053
นางสาวเฟื่องฟ้า ชาวไทย 
8
6012614054
นางสาวฐานิดา ทิมเถื่อน 
9
6012614056
นางสาวศลิลทิพย์ คำคละ 
10
6012614058
นางสาวสุภาพร เกษร 
11
6012614060
นางสาวอักษราภัค มานุวงษ์ 
12
6012614061
นางสาวอัจฉรีญา พยัคฆ์เกษม 
13
6012614062
นางสาวอาภาภัทร ชูบุญ 
14
6012614063
นายเกียรติภูมิ แซ่อึง 
15
6012614064
นายจักรพล กาดีวงค์ 
16
6012614065
นายเจตน์ บุณยะรัตน์สุวิมล 
17
6012614066
นายชนาธิป สุขเกษม 
18
6012614067
นายชลดรงค์ สังข์อยู่ 
19
6012614070
นายธีรเดช คำภูเมือง 
20
6012614071
นายธีรวุฒิ ใจวงศ์ 
21
6012614072
นายนคพล จงรักษ์ 
22
6012614074
นายปานะพันธ์ ขำจันทร์ 
23
6012614075
นายพีรพล จันทะมา 
24
6012614076
นายมหรรณพ เขียวประเสริฐ 
25
6012614080
นายศราวุธ ตะกรุด 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ กลุ่ม 2
ระดับ นิเทศศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6012614081
นายศุภชัย อ้นปาน 
27
6012614082
นายสุทธิชน น้อยแสง 
28
6012614083
นายเสฎฐวุฒิ จูจันทร์ 
29
6012614084
นายอนุพงศ์ ขัติยะวงศ์ 
30
6012614086
นางสาวอมรรัตน์ บุญลาภ 
31
6012614087
นายณัฐกมล เหล็กเมฆ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................