มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ กลุ่ม 2
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6012208051
นางสาวพรสุดา จะตุรัง 
2
6012208067
นางสาวสุนิษา รุ่งน้อย 
3
6012208068
นางสาวสุนิษา เรียงภักดี 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................