มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ กลุ่ม 2
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6012208042
นางสาวกนกวรรณ คำทอง 
2
6012208043
นางสาวกานดา ดาปาน 
3
6012208044
นางสาวกุสุมา อ้นโหมด 
4
6012208045
นางสาวจิรนันท์ กล้าหาญ 
5
6012208046
นางสาวชลธิชา สิทธิโชติ 
6
6012208047
นางสาวณัฏฐ์นรี กลิ่นเกษม 
7
6012208048
นางสาวณัฐฌา เหล็กขำ 
8
6012208049
นางสาวทราภรณ์ บางยิ้ม 
9
6012208050
นางสาวธิติยา บุบผาทานัง 
10
6012208051
นางสาวพรสุดา จะตุรัง 
11
6012208052
นางสาวพัชรินทร์ ศรีสกุล 
12
6012208053
นางสาวพิมพ์วิไล ไชยพร 
13
6012208054
นางสาวมณีจิต หนูตา 
14
6012208055
นางสาวมลฑิตา สินคงป้อง 
15
6012208056
นางสาวมาริณี ประชุม 
16
6012208057
นางสาวยุพารัตน์ ส่องแสง 
17
6012208058
นางสาวโยธากา วงษา 
18
6012208059
นางสาวรัตนาภรณ์ ปานทุ่ง 
19
6012208060
นางสาววรารัตน์ สีพลี 
20
6012208061
นางสาววัลธิชา นิลรัตน์ 
21
6012208062
นางสาววาสนา ธูปพนม 
22
6012208064
นางสาวสรัญญา จำรัสพาณิชย์ 
23
6012208066
นางสาวสุชานาถ ห่านพงษ์ศักดิ์ 
24
6012208067
นางสาวสุนิษา รุ่งน้อย 
25
6012208068
นางสาวสุนิษา เรียงภักดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ กลุ่ม 2
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6012208069
นางสาวสุภาวดี แห้วเหมือน 
27
6012208071
นางสาวอรพรรณ พรพิพัฒน์ 
28
6012208072
นางสาวอรอนงค์ กำเงิน 
29
6012208073
นางสาวอรอุมา ทับทัน 
30
6012208075
นายณัฐภูมิ เขียวยิ่ง 
31
6012208077
นายรัตนพล สมบูรณ์ 
32
6012208078
นายศกล คุ้มญาติ 
33
6012208079
นายสมาธิ อินหันต์ 
34
6012208080
นายสหรัฐ จันโต 
35
6012208081
นายอนุทิศ บุญล้อม 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................