มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่ม 2
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5812231032
นางสาวจรรยา อันดับ 
2
5812231035
นางสาวทักษพร โสมาศรี 
3
5812231036
นางสาวพรรษา จันทร์กลิ่น 
4
5812231038
นางสาวสุมนา หริ่งกัน 
5
5812231039
นางสาวหทัยกาญจน์ สมใจ 
6
5812231041
นายคมสัน แก้ววิจิตร 
7
5812231045
นายณัฐพล จิ๋วปัญญา 
8
5812231050
นายภานุพงศ์ พรมใจ 
9
5812231051
นายภานุพงศ์ สุดารัตน์ 
10
5812231061
นางสาวสุพิชชา ตั้งกิจลดาวัลย์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................