มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ดนตรีศึกษา กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2564

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6412109001
นางสาวณิชนันท์ อินทร์ประเสริฐ 
2
6412109002
นางสาวนภัสสร เสือมี 
3
6412109004
นางสาววรรณนิภา ภูมิโคกรักษ์ 
4
6412109005
นางสาวศดานันท์ แขวกระทุ่ม 
5
6412109007
นางสาวหัทญา สุดแท้ 
6
6412109008
นายกฤษณะ หันประเสริฐ 
7
6412109009
นายก้องภพ แก้วศรี 
8
6412109010
นายชลนที ใจเพชรเจริญ 
9
6412109012
นายณัฐวุฒิ บัวเขียว 
10
6412109013
นายณัฐวุติ จันทขาว 
11
6412109014
นายเดชาธร เพ็ชร์พลอย 
12
6412109015
นายทวีโชค อินทพงษ์ 
13
6412109016
นายธนพล ศรีสุข 
14
6412109017
นายธนากร เพชรบูรณ์ปี้ 
15
6412109018
นายนรากร สุขหาญ 
16
6412109019
นายปุญญพิพัฒน์ ใจอินยศ 
17
6412109020
นายภานุวัฒน์ สุวรรณยี่ 
18
6412109021
นายภูธเนศ นาคสวาท 
19
6412109022
นายภูวารินทร์ มาอาจ 
20
6412109023
นายวรปรัชญ์ กลัดอยู่ 
21
6412109024
นายวีรเดช ทองน้อย 
22
6412109025
นายศุภกร ฝ่ายสีลา 
23
6412109053
นางสาวชณิกรานต์ ม่วงสะอาด 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................