มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 17/44
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5632612003
นางสาวจิราพร ดีเหลือ 
2
5632612004
นางสาวจุฑามาศ ดวงคำ 
3
5632612006
นางสาวณัฐธนิญา ขันตี 
4
5632612009
นางสาวนริศรา อยู่คำ 
5
5632612010
นางสาวปัฐมา สุขเจริญ 
6
5632612011
นางสาวปาริฉัตร ศรีสุวรรณ์ 
7
5632612016
นางสาววิลาวัณย์ นุชคำ 
8
5632612017
นางสาวศันสนีย์ งามสม 
9
5632612021
นายกีรติ ศรีจันทร์ 
10
5632612023
นายณัฐพงศ์ แสนยศ 
11
5632612024
นายทนงศักดิ์ แก้วสอาด 
12
5632612025
นายนพดล เจนจบ 
13
5632612026
นายนพดล ดวงชู 
14
5632612027
นายพงศ์พันธ์ จันทร์จเร 
15
5632612028
สิบเอกวัชรพงษ์ วงษ์แตง 
16
5632612029
นายวัชระ ชา 
17
5632612030
นายวิชาญ ฉายเนตร 
18
5632612032
นายสมชาย ผลมา 
19
5632612034
นายสิทธิชัย ขำชาวนา 
20
5632612035
นายอนุชาติ เพชรประดิษฐ์ 
21
5632612037
นายเอกพจน์ หลวงศิริ 
22
5632612076
นายอมรเทพ กุลคง 
23
5632612081
นางสาวเกษรา สีปาน 
24
5632612082
สิบตรีวัฐจักร เนรมัติ 
25
5632612083
สิบตรีสุนิรันดร์ สอนเทียม 
26
5632612084
นายมังกร จันทร์เพียงเพ็ญ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................