มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการ 17/06
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5635602045
นางสาวกนกวรรณ ดีงาม 
2
5635602049
นางสาวจิราภรณ์ แก้วกรรณ์ 
3
5635602083
นายวิทวัช ทัศนา 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................