มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น กลุ่ม 2
ระดับ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2562

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6212405051
นางสาวพิมพ์ลภัส อัศวเมธานินทร์ 
2
6212405054
นางสาวณัฐวรา อินนอก 
3
6212405060
นางสาวศิรินทรา ผสมใจ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................