มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา บริหารธุรกิจ แผน ข.
ระดับ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2564

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6467623021
นางสาวเปมิกา บัวทองจันทร์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................