มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ นิเทศศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6512614001
นางสาวขวัญสิริ ต่ายจันทร์ 
2
6512614002
นางสาวจรรยาภรณ์ กมลศุภไมตรี 
3
6512614004
นางสาวฐิติวรดา ทองยอด 
4
6512614005
นางสาวณัฐนันท์ โตมา 
5
6512614006
นางสาวนัฎฑาทิพย์ อยู่อ้น 
6
6512614007
นางสาวปริยฉัตร ปัตวัติ 
7
6512614008
นางสาวมัลลิกา สุวรรณ 
8
6512614009
นางสาวมาริสา ฤกษจันทร์ 
9
6512614012
นางสาววนิดา แซ่หยาง 
10
6512614014
นางสาวหฤทัย วื่อปรัชญากุล 
11
6512614016
นางสาวอรพินท์ ถาวร 
12
6512614017
นายกฤษฎา อินหล่อ 
13
6512614019
นายกิตติพันธุ์ ชูกุศล 
14
6512614020
นายชนุดม เพ็ญจันทร์ 
15
6512614022
นายธฤตวัน คำภู่ 
16
6512614024
นายธีรภัทร อินผัด 
17
6512614025
นายพงศกร หวังมี 
18
6512614026
นายพีรพัฒน์ จันทะวิลัย 
19
6512614027
นายเมธาสิทธิ์ แก้วเกิด 
20
6512614028
นายรัชพล เขียวขำ 
21
6512614029
นายวุฒิชัย สนองคุณ 
22
6512614030
นายศุภวิชญ์ เฉลิมทรัพย์ 
23
6512614031
นายสรรเสริญ เสรีเนติกุล 
24
6512614033
นายอธิป กิ่งแก้ว 
25
6512614068
นางสาวณิชาภัทร ทาเขียว 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................