มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา นิติศาสตร์ กลุ่ม 2
ระดับ นิติศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2562

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6212412045
นางสาวจันทร์จิรา ไทยแท้ 
2
6212412051
นางสาวบัณฑิตา ทะสังขาร 
3
6212412060
นางสาวศิริลักษณ์ กลมพุก 
4
6212412061
นางสาวสรัลลักษณ์ ศรีสมวงค์ 
5
6212412064
นางสาวหทัยชนก มณีชัย 
6
6212412073
นายณัฏฐพล มีชิน 
7
6212412078
นายสุทธิพงศ์ อ่องแก้ว 
8
6212412080
นายอภิวัฒน์ โคกน้อย 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................