มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน กลุ่ม 3
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6012407038
นายสรวิชญ์ ไชยวงษ์ 
2
6012407081
นางสาวกุลสินี บุญมาก 
3
6012407082
นางสาวชวัลย์ฉัตร ไชยสิทธิ์ 
4
6012407083
นางสาวณิชกมล จันจะนะ 
5
6012407084
นางสาวทัตพิชา ม่วงมัน 
6
6012407085
นางสาวธนัชชา ศิริรัตน์ 
7
6012407087
นางสาวเบญจวรรณ เคลือบแก้ว 
8
6012407088
นางสาวประภัสรา แป้นเกิด 
9
6012407090
นางสาวพรรณิชา ประเสริฐพัสกร 
10
6012407091
นางสาววรัมพร อินเมฆ 
11
6012407092
นางสาววลัยลักษณ์ เสนารถ 
12
6012407093
นางสาววาริณี ชะนะกูล 
13
6012407094
นางสาวสุประวีณ์ หวังต่อผล 
14
6012407095
นางสาวสุวรีภรณ์ แจ่มใส 
15
6012407096
นางสาวอภิวัฒน์คุณ แสนหลวง 
16
6012407097
นางสาวอรสา สัตยานุรักษ์ 
17
6012407099
นายกิตติศักดิ์ วิภาจักษณกุล 
18
6012407101
นายจิรวัฒน์ มารอด 
19
6012407102
นายจิระวัฒน์ แซ่หลิม 
20
6012407103
นายเจนณรงค์ นวลคำ 
21
6012407104
นายณภัทร สารีเครือ 
22
6012407105
นายณัฐพล สีเขียว 
23
6012407106
นายไตรรัตน์ บุญศรี 
24
6012407107
นายทินกร นากงาม 
25
6012407108
นายธนกร รื่นฤทธิ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน กลุ่ม 3
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6012407109
นายธีรภัทร อินทร์กลอย 
27
6012407110
นายธีระชัย ขวัญวงษ์ 
28
6012407111
นายธีระวัฒน์ สงทอง 
29
6012407112
นายนราวิชญ์ ปินตามูล 
30
6012407113
นายพีรภาส เจือจาน 
31
6012407114
นายภาคภูมิ โพธิ์ทอง 
32
6012407115
นายวรพล โล่ห์แจ่ม 
33
6012407117
นายสมเกียรติ รอดนิล 
34
6012407118
นายทินกร พลรบ 
35
6012407120
นางสาวอรจิรา สีสอนการ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................