มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 24/08
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2563

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6335622008
นางสาวปาณิสรา หลิมเจริญ 
2
6335622013
นางสาวศรัลชนา พงศ์วิกรมวัฒน์ 
3
6335622021
นางสาวอรดาวิกา ไชยดา 
4
6335622036
จ่าอากาศตรีวัชราวุฒิ เนียมเปีย 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................