มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 24/08
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2563

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6335622001
นางสาวกรกนก แสดงชม 
2
6335622002
นางสาวกรชนก ภมรกุล 
3
6335622003
นางสาวกัลยกร อิ่มสาย 
4
6335622004
นางสาวกุลชา ชื่นกุล 
5
6335622005
นางสาวจันจิรา พันแสน 
6
6335622007
นางสาวปริญญาพร สิงหเดช 
7
6335622008
นางสาวปาณิสรา หลิมเจริญ 
8
6335622009
นางสาวปิ่นสุดา คำมี 
9
6335622010
นางสาวพรทิพย์ ใจแก้วทิ 
10
6335622011
นางสาวมาริสา ทองเชื้อ 
11
6335622012
นางสาววนิดา ศรีท้วม 
12
6335622013
นางสาวศรัลชนา พงศ์วิกรมวัฒน์ 
13
6335622014
นางสาวศิริวิมล อริยะวงศ์ 
14
6335622015
นางสาวศิวนาถ สุขอิ่ม 
15
6335622016
นางสาวสมิตรา ศรีโสภา 
16
6335622017
นางสาวสุธินี ดีก่อผล 
17
6335622018
นางสาวสุพัตรา สุวรรณศิริ 
18
6335622020
นางสาวอรณี นนทะโคตร 
19
6335622021
นางสาวอรดาวิกา ไชยดา 
20
6335622022
นางสาวอัจฉราภรณ์ มีรอด 
21
6335622023
จ่าอากาศโทกษาปณ์ จับแสงจันทร์ 
22
6335622024
นายจรัสชัย สิทธิศักดิ์ 
23
6335622025
นายจักรกริช ฮะเฮง 
24
6335622026
จ่าอากาศตรีจักรภัทร มุกดา 
25
6335622027
จ่าอากาศโทจิรัฏฐา เข็มทอง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 24/08
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2563

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6335622028
จ่าอากาศโทโชติชัย สันติชาติ 
27
6335622030
นายธีทัต พลอยศรี 
28
6335622031
นายธีรเมธ ชิตพรมราช 
29
6335622032
จ่าอากาศโทนฤดล คนดี 
30
6335622033
จ่าอากาศตรีพลวัฒน์ คิดหา 
31
6335622034
จ่าอากาศตรียุทธกานต์ ศรีสงคราม 
32
6335622035
จ่าอากาศตรีวริทธิ์ ไทยรัตน์ 
33
6335622036
จ่าอากาศตรีวัชราวุฒิ เนียมเปีย 
34
6335622037
สิบโทศุภชาติ ตันตระกูล 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................