มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ 19/38
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5832419005
นางสาวชนิดา เพชรแอน 
2
5832419006
นางสาวชัญญา ศรีกระจ่าง 
3
5832419010
นางสาวนิธิดา วงศ์วิทยานันท์ 
4
5832419012
นางสาวปิยนันท์ ทองกรณ์ 
5
5832419016
นางสาวรพีพัฒน์ บุญยงค์ 
6
5832419017
นางสาวรัตนทอง อาศนสถิตย์ 
7
5832419023
นางสาวสุภาวรรณ กลางโนนงิ้ว 
8
5832419025
นางสาวอนิศรา เงินบำรุง 
9
5832419026
นางสาวอังศุมาลิน จันตา 
10
5832419027
นางสาวอุษา มงคลทอง 
11
5832419030
นายปาลิน ปิ่นสุข 
12
5832419034
นายพีระ สิงห์สี 
13
5832419035
สิบตรีภคิน ก่อเกิด 
14
5832419036
นายภวพล หอมสุด 
15
5832419037
นายวิวัฒนชัย รอดสิน 
16
5832419039
นายธนิกุล ครุธดิลกานันท์ 
17
5832419040
นายอธิวัฒน์ ครุธดิลกานันท์ 
18
5832419042
นางสาวศิรินันท์ กำหนด 
19
5832419043
นางสาวเมญาวี คุ้มจันทร์ 
20
5832419045
นายธนาวุฒิ ฟองจางวาง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................