มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาไทย กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2554

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
544101035
นางสาวสุกัญญา คมขำ 
2
544101040
นางสาวบุญญาดา ศรีเรืองโห้ 
3
544101044
นางสาวอันนา สุขพิทักษ์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................