มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการธุรกิจค้าปลีก กลุ่ม 1
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2562

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6212620001
นางสาวจารุวรรณ มะลิพรม 
2
6212620002
นางสาวเจษฎาภรณ์ ขยันเยี่ยม 
3
6212620003
นางสาวณัชฌา ทับบุญมี 
4
6212620004
นางสาวนิศารัตน์ คงสุข 
5
6212620006
นางสาวปนัดดา รวมญาติ 
6
6212620007
นางสาวประณัฐดา อภิพุทธิกุล 
7
6212620008
นางสาวพรทิพย์ มาน้อย 
8
6212620010
นางสาวสิเรียม แก้วทุ่ง 
9
6212620012
นางสาวอินทุอร วงศ์วาศ 
10
6212620013
นายคุณากร ทองประเสริฐ 
11
6212620014
นายจีรภัทร ชินดีสุวรรณ 
12
6212620015
นายธีรภัทร์ จันทร์อี่ 
13
6212620017
นายศศิวงศ์ หมู่มาก 
14
6212620018
นางสาวธินันดา มั่นเจริญ 
15
6212620021
นายวิรวรรธน์ รุ่งเรืองรัศมี 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................