มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การเมืองการปกครอง กลุ่ม 1
ระดับ รัฐศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5912408014
นางสาวทินมณี เผือกสี 
2
5912408022
นางสาวเฟื่องฟ้า สิงขร 
3
5912408025
นางสาวโมลีน โยธาศรี 
4
5912408053
นายสถาพร อ้นนารี 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................