มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 23/31
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2562

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6232224001
นางสาวปรมาภรณ์ สีเอี่ยม 
2
6232224005
นายชวนากร ยศหนองทุ่ม 
3
6232224007
นายณัฐกรณ์ ทินมณี 
4
6232224010
นายณัฐเศรษฐ คำมี 
5
6232224014
นายภัทร วัชรจิตบวร 
6
6232224016
นายมหิศร บัวเปรม 
7
6232224017
นายมหิศวร บัวเปรม 
8
6232224019
นายอธิพัฒน์ ถึงอัมพร 
9
6232224022
นายวรภัทร ภูสมสี 
10
6232224023
สิบโทวิทยา เถระวัล 
11
6232224025
นายพานุชิต แผนสนิท 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................