มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน 18/39
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5732407001
นางสาวณัฐณิชา นุ่มอิ่ม 
2
5732407003
นางสาวนนทรี ยอดวัน 
3
5732407009
นางสาวสุชาดา ใจปัญญา 
4
5732407014
นายกมล กลิ่นไม้ 
5
5732407016
นายเกียรติสกุล คงคำ 
6
5732407018
นายพลวัฒน์ รังสรรค์ 
7
5732407020
นายศุภชัย เมืองสวรรค์ 
8
5732407021
นายสามารถ อยู่ทอง 
9
5732407022
นายองอาจ หมั่นเขตกิจ 
10
5732407023
นายอนุวัฒน์ อุปนันท์ 
11
5732407025
นางสาวจิรภัทร การะเกตุ 
12
5732407027
นายธนิตศักดิ์ เรืองสิทธารัตน์ 
13
5732407028
นายวุฒิชัย สิงห์รัก 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................