มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน กลุ่ม 2
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6612407022
นางสาวศิริวรรณ มินศิริ 
2
6612407046
นางสาวกรภัทร์ โควังชัย 
3
6612407047
นางสาวจิราภัค ขุนขะยา 
4
6612407048
นางสาวชยาภรณ์ โพธิ์ดง 
5
6612407049
นางสาวชลธิชา คำจริง 
6
6612407050
นางสาวณัฐพร เรืองฤทธิ์ 
7
6612407051
นางสาวณัฐพร สุกใสย์ 
8
6612407052
นางสาวทิพรัตน์ บานแย้ม 
9
6612407053
นางสาวธัญญาเรศ ฝ่ายซ้ายคราม 
10
6612407054
นางสาวนิภาพร กาวิเป็ง 
11
6612407055
นางสาวปฐมพร ไพโรจน์ 
12
6612407056
นางสาวปรียาภรณ์ พลอยแสง 
13
6612407057
นางสาวปาณิสรา แก้วเนตร 
14
6612407059
นางสาวพิชญา หอมพรมมา 
15
6612407061
นางสาวพิมพ์กวี พรทิพย์ 
16
6612407062
นางสาวแพรวนภา แสงกลิ่น 
17
6612407063
นางสาวภัทกรณ์ เกิดศรี 
18
6612407064
นางสาวภานุมาศ บุญดล 
19
6612407065
นางสาวมัฑนา อำนวยพงษ์ 
20
6612407067
นางสาวรัตนาภรณ์ แก้วสากเหล็ก 
21
6612407068
นางสาววราภรณ์ นาคทองดี 
22
6612407070
นางสาวสุวรรณนา ก้อนคำ 
23
6612407071
นางสาวอาภากร พุ่มเงิน 
24
6612407072
นายกฤษณะ แสงศร 
25
6612407073
นายจิรวัฒน์ สุขมา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน กลุ่ม 2
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6612407074
นายชัยบัญชา ดาด้วง 
27
6612407075
นายธนวัฒน์ เตทุ่ง 
28
6612407076
นายธนศักดิ์ ใจอารีย์ 
29
6612407077
นายธีรภัทร ชูชื่น 
30
6612407078
นายเนติธร คำเที่ยง 
31
6612407079
นายพงศ์ภัค ทิพเนตร 
32
6612407080
นายพรชัย นาคสู่สุข 
33
6612407081
นายพีรพล ภู่โพธิ์ 
34
6612407082
นายภรภัทร พวกน้อย 
35
6612407083
นายภานุพงษ์ สรรพรอด 
36
6612407084
นายเมธัส กลิ่นทวี 
37
6612407085
นายวสุพล เหมือนเนียม 
38
6612407086
นายสุกฤษฎิ์ เมืองซ้าย 
39
6612407087
นายอภิชน อ่องเมือง 
40
6612407088
นายอภินันท์ มีจันโท 
41
6612407089
นายเอกรินทร์ จันทจร 
42
6612407092
นางสาวธัญวรัตน์ ดาบกลาง 
43
6612407093
นางสาวสุนิสา นิยมกูล 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................