มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 22/31
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6132224002
นางสาวแสงเทียน โภชโสภา 
2
6132224006
สิบโทชวนันท์ จันทร์เงิน 
3
6132224011
นายธราดล พชรธรานนท์ 
4
6132224012
นายภราดร พุ่มคำ 
5
6132224016
นายสุวิทย์ ไชยสงค์ 
6
6132224017
นายอนุรักษ์ กล่อมจิตต์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................