มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 22/31
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6132224001
นางสาววิยะดา เจิ่งฤทธิ์ 
2
6132224002
นางสาวแสงเทียน โภชโสภา 
3
6132224004
นายกฤษฎา ดีแท้ 
4
6132224005
นายเกียรติชัย สุขุประการ 
5
6132224006
สิบโทชวนันท์ จันทร์เงิน 
6
6132224008
สิบโททนงศักดิ์ กันใจ 
7
6132224009
สิบโททวีศักดิ์ หอนกกลาง 
8
6132224011
นายธราดล พชรธรานนท์ 
9
6132224012
นายภราดร พุ่มคำ 
10
6132224013
นายวรณัชญ์ สุนามะ 
11
6132224014
สิบตำรวจโทสนธยา จันทร์ปัญญา 
12
6132224015
นายสุพพัต ปลิ่นกลอง 
13
6132224016
นายสุวิทย์ ไชยสงค์ 
14
6132224017
นายอนุรักษ์ กล่อมจิตต์ 
15
6132224018
สิบตรีหัสนัย ศิริจันทร์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................