มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิศวกรรมเกษตรและอาหาร กลุ่ม 1
ระดับ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6112238001
นางสาวปณิตา จันทะวงศ์ 
2
6112238002
นางสาวพจนีย์ ฟองหล่ำ 
3
6112238003
นางสาวพรรณปพร ยิ้มสาระ 
4
6112238004
นางสาวรสสุคนธ์ บัวประทุม 
5
6112238005
นางสาววิลาสินี คล้ายรุ่งเรือง 
6
6112238006
นางสาวศรัญญา พัดลม 
7
6112238007
นางสาวศิวรัตน์ชภา มวลศรี 
8
6112238008
นางสาวอัฉรา สุทธิประภา 
9
6112238009
นายณัฐชนน เพ็งนิ่ม 
10
6112238010
นายทักษิณ อินทร์แผลง 
11
6112238011
นายพีรพัฒน์ เครืออยู่ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................