มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การเมืองท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา กลุ่ม 1
ระดับ รัฐศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5612409025
นางสาวศิริพร จันป้อตา 
2
5612409026
นางสาวสุกัญญา เสมแก้ว 
3
5612409046
นายยุทธิชัย อินดี 
4
5612409052
นายเหมวัต ธนพิบูลชัย 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................