มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คณิตศาสตร์ กลุ่ม 2
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6512106029
นางสาวปริชญา นากปุณบุตร 
2
6512106030
นางสาวปวิชญา จันทร์หม่อน 
3
6512106031
นางสาวปวิตรา ชาวนา 
4
6512106032
นางสาวปัณฑิตา จันทร์หม่อน 
5
6512106033
นางสาวปานไพลิน ม่วงคำ 
6
6512106034
นางสาวปิยะพร อุประวรรณา 
7
6512106035
นางสาวปิยะภรณ์ นาคราช 
8
6512106036
นางสาวพฤษภา คงแพ 
9
6512106037
นางสาวพัชรพร คำย้อม 
10
6512106038
นางสาวภัทรพร น้ำใส 
11
6512106039
นางสาวภัทรวดี คนขยัน 
12
6512106040
นางสาวภูริษา พัดเถื่อน 
13
6512106041
นางสาวมินทร์ญาดา ขาวละออง 
14
6512106042
นางสาวรัฐนันท์ ปันด้วง 
15
6512106043
นางสาวลลิตา พิมพา 
16
6512106044
นางสาวสุชัญญา น้อยตา 
17
6512106045
นางสาวสุชาดา ภู่ดัด 
18
6512106046
นางสาวสุพิชญา คำบัวโคตร 
19
6512106047
นางสาวสุภาพิชญ์ แสงทอง 
20
6512106048
นางสาวหนึ่งฤทัย บัวไพริน 
21
6512106049
นางสาวอริสรา เผือกสีสุข 
22
6512106050
นางสาวอัญชลี ไวการไถ 
23
6512106051
นายเกริกพันธ์ มาทา 
24
6512106053
นายภูริภัทร พิมพกันต์ 
25
6512106054
นายวริศ พรหมมา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คณิตศาสตร์ กลุ่ม 2
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6512106055
นายศดานนท์ พรมมี 
27
6512106056
นายอภินันท์ ยิ้มช้าง 
28
6512106057
นางสาวภูริชญา พิมพกันต์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................