มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา เคมี กลุ่ม 2
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2563

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6312211011
นางสาวจุฑามาศ มนต์เดช 
2
6312211012
นางสาวทัศนียา ปัญญาวิจารณกุล 
3
6312211013
นางสาวนริศรา เผือกพัด 
4
6312211014
นางสาวสุภัสชา พงศ์อัครชัย 
5
6312211016
นางสาวทินศิริ ผัดแสน 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................