มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กลุ่ม 2
ระดับ เทคโนโลยีบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6012244008
นางสาวศิริรักษ์ จักษุฤทธิ์ 
2
6012244035
นางสาวธัชพรรณ เหมือนกรุง 
3
6012244036
นางสาวธัญญลักษณ์ แช่มขำ 
4
6012244037
นางสาวพรพิมล คงสุข 
5
6012244038
นางสาวภัสรา พันเอม 
6
6012244039
นางสาวรุ่งฟ้า คงมาต 
7
6012244041
นางสาวสุชาวดี อุ่นเกตุ 
8
6012244042
นางสาวหิรัญญา เปลี้ยวสน 
9
6012244043
นางสาวอนงค์นาฎ โมอ่อน 
10
6012244045
นายชญานนท์ แก้วกืน 
11
6012244050
นายธิบดี ดีกองสิน 
12
6012244052
นายปฏิคม นาพุก 
13
6012244053
นายพรชัย บัวเผียน 
14
6012244054
นายพิสิฐ สำราญพิศ 
15
6012244055
นายภาคิไนย อยู่หลัง 
16
6012244056
นายรังสิมันต์ ยิ้มดี 
17
6012244057
นายวรัญญู สาสน 
18
6012244058
นายวริทธิ์ธร เปียนุ่ม 
19
6012244059
นายพุฒิพงศ์ ตาคำชัย 
20
6012244060
นายสาธิต หมวกโตนด 
21
6012244062
นายสุรศักดิ์ ปั้นเพชร 
22
6012244064
นายเอกภพ สังข์ยัง 
23
6012244065
นายนัทธพงศ์ ไม้ส้มซ่า 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................