มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง กลุ่ม 3
ระดับ รัฐศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2563

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6312426097
นางสาวทิพวรรณ มั่นพลอย 
2
6312426111
นางสาวอรปรียา ขันคำ 
3
6312426118
นายธนากร อ่องนาค 
4
6312426124
นายพงศกร มาชม 
5
6312426132
นายสมศักดิ์ อยู่บุญ 
6
6312426133
นายสรวิศ ปานทอง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................