มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คณิตศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5913106001
นางสาวกมลชนก ม่วงฉิ่ง 
2
5913106002
นางสาวจิตตรา สารีคำ 
3
5913106003
นางสาวจินตนา ผ่องอ่วย 
4
5913106004
นางสาวชยาภรณ์ บุญทะระ 
5
5913106005
นางสาวฐิดารัตน์ เผือกสงค์ 
6
5913106006
นางสาวตรงกมล พรมอ่วม 
7
5913106007
นางสาวธันยพร เทพกุญชร 
8
5913106008
นางสาวนัทธมน สุ่มเงิน 
9
5913106009
นางสาวนุดา ขุนทอง 
10
5913106010
นางสาวมนทกานต์ เหลืองพวงทอง 
11
5913106013
นางสาวศศินิภา ด้วงลา 
12
5913106014
นางสาวศิรประภา สารธิมา 
13
5913106015
นางสาวสิรินดา บุญทั่ง 
14
5913106016
นางสาวสิริพร บุตรฉิม 
15
5913106017
นางสาวสุพิชญา แสนแก้ว 
16
5913106019
นายธีรพงษ์ โทจำปา 
17
5913106021
นายภูริต พิลึก 
18
5913106022
นายเสกสรร สังข์ท้วม 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................