มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ กลุ่ม 1
ระดับ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2562

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6212404001
นางสาวกัญญนัฏ ยอดกุศล 
2
6212404022
นางสาวรัตนา โสภา 
3
6212404030
นายเขม ปานสมบัติ 
4
6212404033
นายธวัชชัย จันทร์เจาะ 
5
6212404037
นายวรชาติ ลือเฟื่อง 
6
6212404040
นายศุภฤกษ์ รุจิระพงค์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................