มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการประยุกต์ แผน ข.
ระดับ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5967605002
นางสาวกัลยา แย้มสวน 
2
5967605007
นางสาวสุวิดา สาระศรี 
3
5967605010
นายเดช์วิทย์ สิงห์วิโรจน์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................