มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 26/05
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6535622001
นางสาวจาตุพัตร์ จันนา 
2
6535622002
นางสาวฐิตารีย์ คล้ายสิน 
3
6535622003
นางสาวณรีย์ชา งบของ 
4
6535622004
นางสาวณัฎฐ์กฤตา กฤษฤกษ์ 
5
6535622006
นางสาวน้ำเพชร บรรณกิจ 
6
6535622007
นางสาวบุศยาการย์ ชัยวลีศรีเกษม 
7
6535622008
นางสาวปาณิสรา จันทร์คนึง 
8
6535622009
นางสาวปิยะฉัตร ศรีสายหยุด 
9
6535622010
นางพลอยปภัส จงจิต 
10
6535622011
นางสาวพัชรา พิลา 
11
6535622012
นางสาววาสนา จินดามัง 
12
6535622013
นางสาววิไลลักษณ์ ผ่องแจ้ง 
13
6535622014
นางสาวสุกัญญา ชูหนู 
14
6535622015
นางสาวสุดารัตน์ เข็มพล 
15
6535622016
นางสาวอภิวรรณ ภักดีโต 
16
6535622017
นางสาวอรุณรัตน์ โยธา 
17
6535622018
นายก้องนรินทร์ จันทร์ประทุม 
18
6535622020
นายกิตติศักดิ์ พัฒน์ธนกาญจน์ 
19
6535622021
นายจิรายุทธ ฉิมดี 
20
6535622022
นายชินวุฒ บุญศรี 
21
6535622023
นายณัชพล มั่นคง 
22
6535622024
นายณัฐกรณ์ คงธนกิจฤทธิกุล 
23
6535622025
นายณัฐวัฒน์ พัดมน 
24
6535622026
จ่าอากาศตรีธนาธิป รินฤทธิ์ 
25
6535622027
นายปฐมพงษ์ จันศรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 26/05
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6535622028
จ่าอากาศตรีพรรษิษฐ์ นิ่มฟัก 
27
6535622029
นายภาคภูมิ อ่อนแตง 
28
6535622030
นายภูมิภัทร คำเหลือง 
29
6535622031
นายภูริพัฒน์ อ่อนเกตุ 
30
6535622032
นายวทัญญู ขำจันทร์ 
31
6535622033
นายวสุธร เณรพิทักษ์ 
32
6535622034
นายอนันยช เพ็ญโพธิ์ 
33
6535622035
นายสิรภพ เรืองณรงค์ 
34
6535622036
นางสาวขอบฟ้า เจตนจิตร์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................