มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา นิติศาสตร์ 18/35
ระดับ นิติศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5732412044
สิบตำรวจตรีกู้เกียรติ สังข์นาค 
2
5732412047
สิบตำรวจตรีจักรพรรดิ พูลเผ่าดำรงค์ 
3
5732412049
นายนพดล สุขเอม 
4
5732412050
สิบตำรวจตรีพชธกร สาขะหลอน 
5
5732412051
สิบตำรวจตรีไพบูลย์ อิ่มอินทร์ 
6
5732412052
นายรัตติกร มั่นดี 
7
5732412054
ร้อยตำรวจตรีวัชรชัย เพ็งสลุด 
8
5732412055
นายวิทยา ศรีกระจ่าง 
9
5732412058
ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฐ์ มุกสุวรรณ 
10
5732412060
สิบตำรวจตรีอนุชา อินทรชัย 
11
5732412070
สิบตำรวจตรีกัณฑ์เอนก ตุ้ยศิริ 
12
5732412071
นายนิธิศ มนัส 
13
5732412072
สิบตำรวจตรีวัชรพงษ์ มาอยู่ 
14
5732412073
นายสุวิทวัส สาโพธิ์ 
15
5732412077
สิบตำรวจตรีรชานนท์ อ่อนอ้าย 
16
5732412080
สิบตำรวจตรีอัศวเทพ อินทร์ชัง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................