มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา พยาบาลศาสตรบัณฑิต กลุ่ม 1
ระดับ พยาบาลศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2564

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6412801001
นางสาวกุลนิษฐ์ เนตรแสงศรี 
2
6412801002
นางสาวเกศสิรินทร์ เหล่าผง 
3
6412801004
นางสาวจุฬาลักษณ์ สิงห์ลอ 
4
6412801005
นางสาวชญาดา จันทร์ดำ 
5
6412801006
นางสาวชนกนันษ์ เมธีสกุลวงศ์ 
6
6412801007
นางสาวชลธิชา บุญชื่น 
7
6412801008
นางสาวชวัลนุช ตุ้มสุข 
8
6412801009
นางสาวฐานิตา นนทะโคตร 
9
6412801010
นางสาวฐิติรัตน์ เริงเกษตรวิทย์ 
10
6412801011
นางสาวณณัฐชา ชูดี 
11
6412801012
นางสาวณัฎฐณิชา ประสมทรัพย์ 
12
6412801013
นางสาวณัฐฐาพร ชุมพล 
13
6412801014
นางสาวณัฐฐาภรณ์ อยู่คร 
14
6412801015
นางสาวณัฐณิชา พงศ์ภัคดี 
15
6412801016
นางสาวณัฐริกา ผงผาย 
16
6412801017
นางสาวดาราวรรณ ยอดสุวรรณ 
17
6412801018
นางสาวทัศนีย์ ตั่นดี 
18
6412801019
นางสาวเทพธิดา บัวละคร 
19
6412801020
นางสาวธันยพร ป้องไฝ 
20
6412801021
นางสาวเบญจพร แดงคำ 
21
6412801022
นางสาวปณิสตา ปารี 
22
6412801023
นางสาวปนัดดา เกี๋ยงเถิน 
23
6412801024
นางสาวปภาดา ขำมั่น 
24
6412801025
นางสาวปริยาภรณ์ บุญอรัญ 
25
6412801026
นางสาวปลิตา วันมา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา พยาบาลศาสตรบัณฑิต กลุ่ม 1
ระดับ พยาบาลศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2564

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6412801027
นางสาวพรไพลิน คาเอ้ย 
27
6412801028
นางสาวพัชรินทร์ แสงโสด 
28
6412801029
นางสาวพัชรีภรณ์ พิลึก 
29
6412801030
นางสาวพิมลรัตน์ พรหมาวัน 
30
6412801032
นางสาวมัสยา นามบุญลา 
31
6412801033
นางสาวรักษิตา นามวงษ์ 
32
6412801034
นางสาวรัชดาวรรณ เนื่องกลิ่ม 
33
6412801035
นางสาวรัตนากร อ่อนวัน 
34
6412801036
นางสาวรินรดา เทพรัง 
35
6412801037
นางสาวลดาวัลย์ ศรีโรจน์ 
36
6412801038
นางสาววงศ์เดือน แพงสุทโท 
37
6412801039
นางสาววทันยา ตระบุตร 
38
6412801040
นางสาววารุณี ศิริปกะ 
39
6412801041
นางสาววาสนา ศรีเมือง 
40
6412801042
นางสาววิไลพร กลิ่นโกสุม 
41
6412801043
นางสาวศรัณย์พร แก้วสระแสน 
42
6412801044
นางสาวศศิภา แสงกระจ่าง 
43
6412801045
นางสาวศิริพร พรมไทย 
44
6412801046
นางสาวสมิตา แวงดีสอน 
45
6412801047
นางสาวสรณ์สิริ จ่ายมิ 
46
6412801048
นางสาวสลิลทิพย์ ปานตะละสี 
47
6412801049
นางสาวณิชาพร มากรม 
48
6412801050
นางสาวสุจิวรรณ แสงกล้า 
49
6412801052
นางสาวสุพัตรา ผ่านวงษ์ 
50
6412801054
นางสาวสุรีย์พร นนท์ประเสริฐ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา พยาบาลศาสตรบัณฑิต กลุ่ม 1
ระดับ พยาบาลศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2564

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
51
6412801055
สิบเอกหญิงโสริญา บัวใหญ่ 
52
6412801056
นางสาวอมรรัตน์ เขียวสีทอง 
53
6412801057
นางสาวอริสา สมณะ 
54
6412801058
นายบุญฤทธิ์ เชิดบุญเรือง 
55
6412801059
นายพงษ์ศกร ผิวจันทร์ 
56
6412801060
นายอธิวัฒน์ ศรีดาวงษ์ 
57
6412801061
นางสาวแสง ตาอิน 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................