มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การตลาดเชิงสร้างสรรค์และดิจิทัล กลุ่ม 3
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6615628001
นางสาวกมล สารมะโน 
2
6615628004
นางสาวเจติยา จีนหวาน 
3
6615628005
นางสาวชนิกานต์ นราภัย 
4
6615628006
นางสาวฐานิดา ทวนทัด 
5
6615628007
นางสาวณัฐทชา ไทยบุญนาค 
6
6615628008
นางสาวธิญาดา เกตุคง 
7
6615628009
นางสาวนพิษฐา ชาติดี 
8
6615628010
นางสาวนริศรา ศรีมาลา 
9
6615628011
นางสาวนิติญา หน่อแก้ว 
10
6615628012
นางสาวบุษยมาศ วังเสนา 
11
6615628013
นางสาวบุษรากร มานะการ 
12
6615628014
นางสาวปณิตา บุดดาวงศ์ 
13
6615628015
นางสาวปรายฟ้า เทียมศรี 
14
6615628016
นางสาวปริณดา แจ้งชาวนา 
15
6615628017
นางสาวพรรณภัทร ทองทวี 
16
6615628018
นางสาวพรสวรรค์ เฟื่องขำ 
17
6615628020
นางสาวพัชรพร ดอนชวนชม 
18
6615628021
นางสาวพัชรพร โพธิ์ฆัง 
19
6615628022
นางสาวพิมพิกา แก้วปินะ 
20
6615628023
นางสาวภัสทรีพร ทิมทอง 
21
6615628024
นางสาวมณสิกาญ จูเมือง 
22
6615628025
นางสาววนิชพร เที่ยงทับ 
23
6615628026
นางสาววรนุช สีลาเกตุ 
24
6615628027
นางสาววราภรณ์ เกิดคง 
25
6615628028
นางสาววิภาวี เรืองเดช 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การตลาดเชิงสร้างสรรค์และดิจิทัล กลุ่ม 3
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6615628029
นางสาวศิริพร พรมเกิด 
27
6615628030
นางสาวศิริวรรณ จันทร์อินทร์ 
28
6615628031
นางสาวสุพัตรา องอาจ 
29
6615628032
นางสาวอาภาพรรณ เลิศสัมพันธ์เจริญ 
30
6615628033
นายคีตภัทร พรน้อย 
31
6615628034
นายณภัทร เมืองดิษฐ์ 
32
6615628035
นายธนภัทร์ กิจพฤกษ์ 
33
6615628036
นายธนากร พรหมมีเนตร 
34
6615628037
นายธนาธิป แก่นจันทร์ 
35
6615628038
นายนันทวุฒิ ผะอบเหล็ก 
36
6615628039
นายปฏิวัติ ศรีเมือง 
37
6615628040
นายสิรวิชญ์ ทองรักษ์ 
38
6615628041
นายสุรเดช จิณณาวัตร 
39
6615628042
นายอนุสรณ์ สุวรรณศรี 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................