มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา นิติศาสตร์ 19/35
ระดับ นิติศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5832412004
นางสาวจิราภรณ์ ด้วงดี 
2
5832412006
นางสาวณัฐนิชา จันเทศ 
3
5832412010
นางสาวเบญจมาศ กองทอง 
4
5832412011
นางสาวเบญจมาศ กิ่งกัณฑ์ 
5
5832412025
นางสาวหยกกมล คุ้มสีไว 
6
5832412031
นายทรงพล บุญแจ้ง 
7
5832412032
นายธีรภัทร ปิ่นพงษ์ 
8
5832412039
นายวรพล แสงสุข 
9
5832412040
นายวราวุฒิ บัวคำ 
10
5832412041
นายสุรเชษฐ์ พงษ์วิทยานุสรณ์ 
11
5832412043
นายเอกลักษณ์ เนียมจันทร์ 
12
5832412060
นางสาวอารยา สุภาสัตย์ 
13
5832412070
นายดำรงศักดิ์ กงไกร 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................