มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา เซรามิกส์ กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5712215011
นายภัคธร อินต๊ะ 
2
5712215012
นายวงศธร ผงคำมี 
3
5712215013
นายวัชรพล ฆ้องดังไกล 
4
5712215020
นายอัฐษกรณ์ ดอกตุ้ย 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................