มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2562

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6212224004
นางสาวอลีนา เซ่งจันทร์ 
2
6212224008
นายณัฐ ช่อม่วง 
3
6212224010
นายณัฐพงษ์ วงศ์กองแก้ว 
4
6212224015
นายนาวิน จุ้ยเรือง 
5
6212224016
นายพงศภัค ปานพรม 
6
6212224022
นายสหรัฐ สระประการ 
7
6212224024
นายแสงสุริยะ ถุงทรัพย์ 
8
6212224025
นายอนันธวัฒน์ แสงเย็น 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................