มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2562

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6212224001
นางสาวจิรัฐิตินันท์ รักประยูร 
2
6212224002
นางสาวณัฐรดา บัวหลวง 
3
6212224003
นางสาวภัทรวดี อินสูน 
4
6212224004
นางสาวอลีนา เซ่งจันทร์ 
5
6212224005
นายกษิดิส ชาญฤทธิเสน 
6
6212224006
นายการัณญู ยอดเปลี่ยน 
7
6212224007
นายชัยยา ศรีกรด 
8
6212224008
นายณัฐ ช่อม่วง 
9
6212224009
นายณัฐพงศ์ วิจิตปัญญา 
10
6212224010
นายณัฐพงษ์ วงศ์กองแก้ว 
11
6212224011
นายณัฐภัทร อุประวรรณา 
12
6212224012
นายทักษ์ดนัย สังกร 
13
6212224013
นายธนกร ทองดี 
14
6212224015
นายนาวิน จุ้ยเรือง 
15
6212224016
นายพงศภัค ปานพรม 
16
6212224017
นายพัชรพงษ์ ทิมมณี 
17
6212224018
นายวัฒณากรณ์ สุขศิริ 
18
6212224019
นายวีระพงศ์ ทวีรัตน์ 
19
6212224020
นายศรายุธ เทพประมวล 
20
6212224021
นายศุภชัย พิมพ์ไกร 
21
6212224022
นายสหรัฐ สระประการ 
22
6212224023
นายสุขสวัสดิ์ วงศ์รัตนกาญจน์ 
23
6212224024
นายแสงสุริยะ ถุงทรัพย์ 
24
6212224025
นายอนันธวัฒน์ แสงเย็น 
25
6212224048
นางสาวอารียา วารินสุ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................