มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คณิตศาสตร์ กลุ่ม 2
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6612106010
นางสาวปภัสสร ลิ้มไพเราะ 
2
6612106019
นางสาวสุณิสา ทรัพย์โฉม 
3
6612106031
นางสาวกฤติยาภรณ์ สังข์ทอง 
4
6612106032
นางสาวกัญญารัตน์ เป็นครบ 
5
6612106033
นางสาวการณิก จรรยพัฒน์ธน 
6
6612106034
นางสาวขวัญฤดี ดอนไพรศรี 
7
6612106035
นางสาวชฎาทิพย์ คำริด 
8
6612106036
นางสาวชลธิชา ปันสีคำ 
9
6612106037
นางสาวช่อผกา นามบุรี 
10
6612106038
นางสาวญาราภรณ์ แออัด 
11
6612106039
นางสาวฐิติวรรณ เกิดนาค 
12
6612106040
นางสาวธิดารัตน์ พุกอิ่ม 
13
6612106041
นางสาวนิณัฐชา สุขหนุน 
14
6612106042
นางสาวเนตรนภา ทั่วดาว 
15
6612106043
นางสาวเนตรนภา อั้นทรัพย์ 
16
6612106044
นางสาวบุณยาพร ขำโตนด 
17
6612106045
นางสาวเบญจมาศ ทองบุญชู 
18
6612106047
นางสาวเยาวภา ทศดี 
19
6612106048
นางสาวศิรภัสสร สุขบัว 
20
6612106049
นางสาวศุภมาส ดวงมนตรี 
21
6612106050
นางสาวสุรีรัตน์ นาระต๊ะ 
22
6612106051
นางสาวอรวรรณ ดำดี 
23
6612106052
นายกัมปนาท จันทร์ช่วง 
24
6612106053
นายธันวา ชูวิทย์ 
25
6612106054
นายธีรภัทร จันตาวงศ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คณิตศาสตร์ กลุ่ม 2
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6612106055
นายนพดล พรมมา 
27
6612106056
นายภานุวัฒน์ คลังคง 
28
6612106057
นายรณชัช เนียมเปี่ยม 
29
6612106058
นายศาสตรา อินประสาท 
30
6612106059
นายอนุรักษ์ แก้วกร 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................