มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา นิติศาสตร์ 20/35
ระดับ นิติศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5932412051
นางสาววิไลวรรณ จันจุน 
2
5932412053
สิบตำรวจตรีกฤติพงศ์ ทองคำเปลว 
3
5932412054
สิบตำรวจตรีกฤษฎา ทองคำเปลว 
4
5932412056
สิบตำรวจตรีกิตติชัย ถิ่นศรี 
5
5932412057
สิบตำรวจตรีจิรวัฒน์ ฝั้นเต็ม 
6
5932412059
นายชัยรัตน์ อินทร์สา 
7
5932412060
สิบตำรวจตรีชิตพล แม่งมา 
8
5932412061
สิบตำรวจตรีชุติศรณ์ ฝั้นบ้านไร่ 
9
5932412062
สิบตำรวจตรีณัฐกุล วงษ์เจริญ 
10
5932412063
นายดนุทัศน์ พรหมสนธิ์ 
11
5932412067
นายธวัชชัย รัตนโค้น 
12
5932412068
สิบตำรวจตรีธีรพงษ์ บุญเทียม 
13
5932412069
นายธีรวัฒน์ ทองบุญโท 
14
5932412070
สิบตำรวจตรีปพน คำบุญเรือง 
15
5932412072
สิบตำรวจตรีปรัชญา สีหะวงษ์ 
16
5932412073
สิบตำรวจตรีปริญญา หล่อตระกูล 
17
5932412074
สิบโทปรินทร์ ปรึกษากร 
18
5932412076
สิบตำรวจตรีภัทรพล คำสวน 
19
5932412078
สิบตำรวจตรีภูมินทร์ สิงห์โต 
20
5932412079
สิบตำรวจตรีภูริวัชน์ พุ่มพวง 
21
5932412080
ร้อยตำรวจโทมนต์ชัย สืบสายอ่อน 
22
5932412082
สิบตำรวจตรีวุฒิชัย มั่นคง 
23
5932412084
นายศราวุธ จันดาหาร 
24
5932412085
สิบตำรวจตรีศิรภูมิ ยะสุกิม 
25
5932412087
สิบตำรวจตรีศุภกฤติ เกิดลาภ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา นิติศาสตร์ 20/35
ระดับ นิติศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
5932412089
นายสุพจน์ ดวงอุปะ 
27
5932412091
สิบตำรวจตรีอธิวัฒน์ ดีแล้ว 
28
5932412095
สิบตำรวจตรีอานนท์ อินทร์ชื่น 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................