มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการ กลุ่ม 2
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6512602040
นางสาวกัญญารัตน์ มีเล้ 
2
6512602041
นางสาวกุลวีณา กุนสอน 
3
6512602042
นางสาวชุติกาญจน์ หาญคำ 
4
6512602044
นางสาวณัฏฐ์วรินท์ ยืนยาว 
5
6512602045
นางสาวณัฏฐิกา ศิริวิรวัฒน์ 
6
6512602046
นางสาวณัฐชา หนูหริ่ง 
7
6512602047
นางสาวธณัชชา ทวีศักดิ์บวรกุล 
8
6512602048
นางสาวธัญยธรณ์ ทองเพชร 
9
6512602049
นางสาวธิดารัตน์ คำสี 
10
6512602050
นางสาวบุษกร นาคจีน 
11
6512602051
นางสาวปรียรัตณ์ แซ่สง 
12
6512602052
นางสาวปานตะวัน มีเฟีย 
13
6512602053
นางสาวพลอยเงิน ชูวัฒนสิริ 
14
6512602054
นางสาวพัชรพร ทินรัตน์ 
15
6512602055
นางสาวพัณณิตา หารัญดา 
16
6512602057
นางสาวมัณฑนา อินทวงษ์ 
17
6512602058
นางสาวรัตนาภรณ์ มีนา 
18
6512602059
นางสาวลักษณพร บุญอาจ 
19
6512602060
นางสาววรัญญา ทองคำ 
20
6512602061
นางสาววราภรณ์ เมฆห่วง 
21
6512602062
นางสาวสุพัฒตรา จันทร์เจาะ 
22
6512602063
นางสาวสุภารัตน์ เพ็งบุตร 
23
6512602064
นางสาวสุรดี เพชรสารพรม 
24
6512602067
นายเกียรติศักดิ์ พันธุ์เอี่ยม 
25
6512602068
นายคุณานนท์ บัวดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการ กลุ่ม 2
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6512602069
นายจักรกฤษณ์ เอี่ยมปลัด 
27
6512602070
นายธนนันท์ บัวหลวง 
28
6512602071
นายธนวัฒน์ โชตึก 
29
6512602072
นายธีรพันธ์ นาทันลีบ 
30
6512602073
นายนัตชรพงค์ เพิ่มทรัพย์ 
31
6512602074
นายภานุพงศ์ จุลวิถี 
32
6512602075
นายภูริภัทร ปาสะบุตร 
33
6512602077
นายวรพล พงค์สิงห์ 
34
6512602078
นายสมัชญ์ ทวีสุขสมบัติ 
35
6512602119
นางสาวชลธิชา นันทะเสน 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................