มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 21/05
ระดับ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6035247001
นางสาวนัสมล นาเจริญ 
2
6035247002
นางสาวเสาวลักษณ์ วรรณเกตุ 
3
6035247004
นายกิตติ โชติรักษา 
4
6035247006
นายชัชวาลย์ เกตุพิจิตร 
5
6035247007
นายณัฐวุฒิ พลอยแก้ว 
6
6035247008
นายทวี ก้อนแก้ว 
7
6035247010
นายธีรวุฒิ ศรีเงิน 
8
6035247012
สิบตรีนุกูล บุญอ้อย 
9
6035247013
นายปารเมศ สุขะหา 
10
6035247014
นายพลกฤตส์ สมเวที 
11
6035247015
นายวลิษฐ์พล อินนุ่ม 
12
6035247017
นายภาณุพงศ์ ขวัญวงษ์ 
13
6035247018
นายพินิต สุประยูร 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................