มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 21/05
ระดับ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6035247001
นางสาวนัสมล นาเจริญ 
2
6035247007
นายณัฐวุฒิ พลอยแก้ว 
3
6035247012
สิบตรีนุกูล บุญอ้อย 
4
6035247015
นายวลิษฐ์พล อินนุ่ม 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................