มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ กลุ่ม 2
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5912208044
นางสาวเกตวรี บุตรน้ำเพชร 
2
5912208056
นางสาวพิมพ์วิภา ทะนันชัย 
3
5912208069
นางสาวหนึ่งฤทัย จอมทอง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................