มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 26/04
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6535603001
นางสาวกุลกัญญา บุญมา 
2
6535603002
นางสาวจิราภา จันเทศ 
3
6535603003
นางสาวณัฏฐณิชา เจริญชนม์ 
4
6535603004
นางสาวธาริณี ศรีบุตรา 
5
6535603005
นางสาวนันทพร สับสน 
6
6535603006
นางสาวพัชชะมัย บุญทอง 
7
6535603007
นางสาวพิมพ์ชนก น้อยต่วน 
8
6535603008
นางสาวยุวธิดา พูลสวัสดิ์ 
9
6535603009
นางสาวณิรดา รัตนโชติวรากร 
10
6535603010
นางสาวรัชดาพร ปันนา 
11
6535603012
นางสาวศิริวรรณ บัวใบ 
12
6535603013
นางสาวสุนิสา วงษ์โสด 
13
6535603014
จ่าอากาศโทกฤษณะ จันทร์ทา 
14
6535603015
จ่าอากาศโทณัฐกริช ลมอ่อน 
15
6535603016
นายวีระพงษ์ ปั้นคุ่ย 
16
6535603017
นางสาวพรพีรยา สุทธิ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................