มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การตลาด 26/35
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6532606001
นางสาวฐิติมา วัดทอง 
2
6532606002
นางสาวนัฐญา เปี่ยมทรัพย์ 
3
6532606003
นางสาวบงกชธรน์ ดิษโต 
4
6532606004
นางสาวเพ็ญนภา แก้วเกตุสี 
5
6532606005
นางสาวสมิตา นุชสนธิ์ 
6
6532606006
นางสาวอัณณ์ชญาน์ ฐิติกุลฐากูร 
7
6532606007
นายฆโนทัย สังข์จันทร์ 
8
6532606008
สิบตรีจักรกฤษณ์ สุดวังยาง 
9
6532606009
นายชนินทร์ เทพศร 
10
6532606010
นายธีรวัตน์ เพชรพงษ์ 
11
6532606011
นายสุธาวัฒน์ ภักดีอักษร 
12
6532606013
นางสาวณัฐริดา เข็มครุช 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................