มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ นิเทศศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5912614013
นางสาวพิชาณี ป้อมสาหร่าย 
2
5912614034
นายชัยวัฒน์ ราชวัตร 
3
5912614047
นายสราวุฒิ วาสเอื้อวงศ์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................