มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาไทย 23/36
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2562

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6232418001
นางสาวกมลธนันทน์ อธิรวรรธน์ 
2
6232418002
นางสาวชลณิชา คำแหง 
3
6232418005
นางสาวนวพร ธุระ 
4
6232418008
นางสาวเบญจมาศ อนุรักษ์ดงพญา 
5
6232418009
นางสาวปองสุข จันดาหาร 
6
6232418010
นางสาวเพ็ญนภา นิลบุญเรือง 
7
6232418011
นางสาวศิริรักษ์ จุลกลับ 
8
6232418013
นางสุภาภรณ์ ศรีปรางค์ 
9
6232418014
นางสาวหทัยรัตน์ ทิมเถื่อน 
10
6232418015
นายปรัชชา ราชอ่อง 
11
6232418017
นางสาววริษฐา รวมศิลป์ 
12
6232418018
นางสาวสุวพิชชา แจ้งแล้ว 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................