มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาไทย 23/36
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2562

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6232418005
นางสาวนวพร ธุระ 
2
6232418008
นางสาวเบญจมาศ อนุรักษ์ดงพญา 
3
6232418014
นางสาวหทัยรัตน์ ทิมเถื่อน 
4
6232418017
นางสาววริษฐา รวมศิลป์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................