มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการ 19/44
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5832602034
นางสาวกาญจนา คำบาง 
2
5832602036
นางสาวเกวรินทร์ คงมั่น 
3
5832602038
นางสาวดาริกา พูลศิริ 
4
5832602042
นางสาวภิณญาภรณ์ โชติช่วง 
5
5832602043
นางสาววณัฐดา อินทร์ชื่น 
6
5832602046
นางสาววิลัยพร เขาวิเศษ 
7
5832602047
นางสาวสาริณี ยิ้มอยู่ 
8
5832602049
นายกฤษณะ ศรีวัง 
9
5832602051
นายธีรพัชร์ ไชโยยอดยิ่ง 
10
5832602057
นายยุทธภูมิ เที่ยงธรรม 
11
5832602058
นายรัฐวิศว์ พจนาพาณิชกุล 
12
5832602061
นายอนวัช คงสุจริต 
13
5832602062
นายอนุพันธ์ วงษ์ศรีดา 
14
5832602064
นางสาวกมลพรรณ บัวนวล 
15
5832602066
นายธนาธิป ขำชัยภูมิ 
16
5832602067
นายตวงธรรม ปรุงเรณู 
17
5832602076
นางสาวฉัตรอารี อยู่นาน 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................