มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง กลุ่ม 3
ระดับ รัฐศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2562

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6212426102
นางสาวพิมพกานต์ พรมเมือง 
2
6212426103
นางสาวพิมพิกุล วิฐาน 
3
6212426107
นางสาววิภาดา วรรณศรี 
4
6212426117
นายเฉลิมศักดิ์ สอนโต 
5
6212426120
นายธนา ผิวบาง 
6
6212426123
นายพีรพัฒน์ จันทร์ทิม 
7
6212426132
นายพีรพัฒน์ จันทร์แดง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................