มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2562

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6212201001
นางสาวปิยธิดา ม่วงทิม 
2
6212201003
นางสาวอมรรัตน์ ขอนทอง 
3
6212201005
นายกองทัพ จ่ายหนู 
4
6212201006
นายเกียรติศักดิ์ วังเสนา 
5
6212201007
นายติณณภพ ตรงต่อกิจ 
6
6212201008
นายธีรภัทร บุญสมวล 
7
6212201009
นายพลเชษฐ์ สุขผึ้ง 
8
6212201010
นายพศวัต กาทอง 
9
6212201011
นายวัชรพงษ์ มหานิล 
10
6212201012
นายวิศิษฏ์สิริ เลี่ยมวัฒนสุธา 
11
6212201013
นายศตวรรษ ชาติชำนาญ 
12
6212201014
นายศุภโชค แสงรัตน์ 
13
6212201015
นายเศรษฐพันธ์ เขียวคล้าย 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................